RAPORT BIEŻĄCY 19/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż:
a. za miesiąc czerwiec 2021 r. osiągnęła 13,5 mln złotych, co stanowi -4 % spadku w stosunku do sprzedaży za miesiąc czerwiec 2020 r., która wyniosła 14,1 mln zł. Jednocześnie jest ona o 27 % wyższa od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2019 r., która wynosiła 10,7 mln zł.
b. za II kwartał 2021 r. wyniosła 48,8 mln zł, co stanowi 2 % spadku w stosunku do II kwartału 2020 r., która wynosiła 49,8 mln zł. Jednocześnie jest ona wyższa o 31 % od sprzedaży w II kwartale 2019 r., która wynosiła 37,3 mln zł.
c. Za I półrocze 2021 r. wyniosła 107,5 mln zł, co stanowi 2 % wzrostu w stosunku za I półrocze 2020 r., która wyniosła 105,4 mln zł. Jednocześnie jest ona wyższa o 39 % od sprzedaży za I półrocze 2019 r., która wyniosła 77,6 mln zł.
d. Spółka prezentuje wyniki za 2021 r. dodatkowo na tle wyników za 2019 r. ze względu na bardzo wysoką nietypową bazę, która wystąpiła w bardzo dobrym sprzedażowo 2020 r. Na wyniki czerwca 2021 r. dodatkowy ujemny wpływ miały utrzymujące się wysokie temperatury oraz przyspieszone rozpoczęcie sezonu wakacyjnego (ostatni tydzień czerwca).
2. W czerwcu Spółka wprowadziła około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. ekologiczne soki z brzozy marki SipSap, wegańskie żelki bez dodatku cukrów pod marką Frutaki oraz dziewięć nowości pod marką Bio Planet.
3. W czerwcu 2021 r. Spółka podpisała akt notarialny zakupu wieczystego użytkowania gruntu za kwotę 1,45 mln. Nieruchomość objęta aktem notarialnym o powierzchni 17.112 m2 znajduje się przy ul. Fabrycznej (Leszno k. Warszawy) w bliskiej okolicy obecnego centrum logistycznego Spółki. Na tej nieruchomości (oraz na znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej kupionych przez Spółkę działkach) Spółka planuje w przyszłości wybudować nowe zakłady konfekcjonowania.
4. Spółka w czerwcu w pełni uruchomiła rozbudowane centrum logistyczne przy ul. Fabrycznej 9b w Lesznie k. Warszawy. Dzięki wykonanej inwestycji istotnie zwiększyły się możliwości Spółki w zakresie składowania świeżej ekologicznej żywności wymagającej warunków chłodniczych. Umożliwi to Spółce dalszy rozwój i zwiększanie uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Towary chłodnicze (w szczególności świeże owoce i warzywa bio) pozostają od kilku lat jedną z najbardziej dynamicznie rosnących kategorii produktowych w Spółce.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 13 sierpnia 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za lipiec 2021 r.
2. Do 13 sierpnia 2021 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty EBI:
1. 14/2021 Raport miesięczny za maj 2021 r. - opublikowany dnia 14 czerwca 2021 r.
2. 15/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. – opublikowany dnia 22 czerwca 2021 r.
3. 16/2021 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. – opublikowany dnia 23 czerwca 2021 r.
4. 17/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. – opublikowany dnia 23 czerwca 2021 r.
5. 18/2021 Pełne uruchomienie rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie) – opublikowany dnia 25 czerwca 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. 3/2021 Zakup przez Emitenta nieruchomości – opublikowany dnia 24 czerwca 2021 r.
2. 4/2021 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku – opublikowany dnia 24 czerwca 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 19/2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184084&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+czerwiec+2021+r.