RAPORT BIEŻĄCY 19/2021
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2021 roku otrzymał od Pani Barbary Strużyny – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Bio Planet S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach
Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia w załączeniu.
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 19/2021
Zawiadomienie Bio Planet.pdf