RAPORT BIEŻĄCY 19/2023
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 10 lipca 2023 roku umowy z biegłym rewidentem – KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000658344, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116 (dalej „Biegły Rewident”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2023 i 31.12.2024 roku oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwszą połowę 2023 i 2024 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości, badanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 i 2024.
Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 1 z dnia 7 lipca 2023 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=424128&title=Zawarcie+umowy+z+bieg%C5%82ym+rewidentem+na+badanie+sprawozdania+finansowego+Emitenta.


ESPI_Raport_nr_19_2023_Zawarcie_umowy_z_bieglym_rewidentem_.docx