RAPORT BIEŻĄCY 2/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 roku:
  1. Barbara Mariola Strużyna – 546.500 głosów, co stanowiło 26,28% na tym ZWZ oraz 19,52% ogólnej liczby głosów,
  2. Grzegorz Ryszard Mulik – 555.500 głosów, co stanowiło 26,71% na tym ZWZ oraz 19,84% ogólnej liczby głosów,
  3. Organic Farma Zdrowia S.A. – 702.000 głosów, co stanowiło 33,76% na tym ZWZ oraz 25,07% ogólnej liczby głosów, 
Strużyna Sylwester – 201.500 głosów, co stanowiło 9,69% na tym ZWZ oraz 7,20% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu