RAPORT BIEŻĄCY 2/2015
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 256/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BIO PLANET S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu