RAPORT BIEŻĄCY 2/2017
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2016 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc grudzień 2016 r. osiągnęła 9,7 mln złotych, co stanowi 14% wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2015 r., która wynosiła 8,5 mln zł.
  2. W grudniu 2016 r. Spółka wprowadziła około 60 nowych produktów do oferty - m.in. garmażerkę wigilijną pod marką To Go.
  3. W grudniu Spółka przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 7. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemów HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.
  4. W grudniu 2016 r. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu rezerwy na należności od firmy Alma Market S.A. w wysokości 285 tys. zł.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 lutego 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za styczeń 2017 r.
  2. 10 lutego 2017 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2016 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 25/2016 Raport miesięczny za listopad 2016 r. - opublikowany dnia 14 grudnia 2016 r.

2. Raporty ESPI:
  1. 3/2016 Utworzenie odpisu aktualizującego należności przeterminowane - opublikowany dnia 30 grudnia 2016 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 2/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za grudzień 2016 r.