RAPORT BIEŻĄCY 2/2019
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 2/2019
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 9 maja 2019 r.