RAPORT BIEŻĄCY 2/2021
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 6 czerwca 2021 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2021 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.


PODSTAWA PRAWNA:
Inna.


Raport 2/2021

Bio Planet formularz ZWZ 22.06.2021.pdf

Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 22.06.2021 procedury.pdf

Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 22.06.2021.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2020 r.pdf

Uchwaly ZWZ_20210622.pdf