RAPORT BIEŻĄCY 2/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny jednostkowy za 2021 rok – dnia 15 kwietnia 2022 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2022 roku – dnia 27 maja 2022 r.
Raport jednostkowy za I półrocze 2022 roku – dnia 23 września 2022 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2022 roku – dnia 25 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Zarząd Bio Planet S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego skonsolidowanego oraz raportu
kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 i II kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=389182&title=Informacja+o+terminach+przekazywania+raport%C3%B3w+okresowych+w+2022+r.