RAPORT BIEŻĄCY 2/2023

Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny jednostkowy za 2022 rok - dnia 21 kwietnia 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 roku - dnia 26 maja 2023 r.
Raport jednostkowy za I półrocze 2023 roku - dnia 22 września 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 roku - dnia 24 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu
bieżącego. 
Zarząd Bio Planet S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu
kwartalnego skonsolidowanego oraz raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nią związanej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

ESPI_raport_nr_2_2023_Informacja_o_terminach_przekazywania_raportow_okresowych_w_2023_r
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=409702&title=Informacja+o+terminach+przekazywania+raport%C3%B3w+okresowych+w+2023+r