RAPORT BIEŻĄCY 20/2021

Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 26 maja 2021 roku, w którym poinformował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), informuje, że w dniu 23 lipca 2021 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ( dalej „Prospekt”).

Złożenie Prospektu jest konsekwencją podjętych w dniu 22 czerwca 2021 roku uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Podstawa prawna:

par 3 ust. 1 pkt 14) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 20/2021