RAPORT BIEŻĄCY 21/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2016 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2016 r. osiągnęła 10,2 mln złotych, co stanowi 29% wzrostu w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2015 r., która wynosiła 7,9 mln zł.
  2. We wrześniu 2016 r. Spółka kontynuowała intensywne wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty wprowadzając około 100 nowych indeksów, m.in. herbatę matcha Bio Planet w ramach serii Bio Planet Superfoods.
  3. We wrześniu 2016 r. przedstawiciele Bio Planet wizytowali targi Sana w Bolonii we Włoszech w celu uzgodnienia strategii rozwoju sprzedaży włoskich produktów będących w ofercie Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 listopada 2016 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za październik 2016 r.
  2. W dniu 14 listopada 2016 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 20/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. - opublikowany dnia 30 września 2016 r.
  2. 19/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016 r. - opublikowany dnia 15 września 2016 r.
2. Raporty ESPI:

Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 21/2016
Bio Planet SA raport miesięczny za wrzesień 2016 r.