RAPORT BIEŻĄCY 21/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2017 r. osiągnęła 10,2 mln złotych, co stanowi sprzedaż na dokładnie tym samym poziomie co rok wcześniej.
  2. We wrześniu Spółka wydała drugi numer bezpłatnego magazynu Gotujwstylueko.pl, który jest dystrybuowany poprzez specjalistyczne sklepy z żywnością ekologiczną. Założeniem Spółki jest pokrywanie co najmniej 90% kosztów wydawania magazynu z wpływów reklamowych.
  3. We wrześniu 2017 r. Spółka wprowadziła około 90 nowych produktów do oferty, poszerzając ofertę dostawców stale współpracujących z Bio Planet.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. W dniu 3 listopada 2017 r. opublikowany zostanie raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
2. Do 14 listopada 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za październik 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 19/2017 Umorzenie postępowania apelacyjnego - opublikowany dnia 5 września 2017 r.
2. 20/2017 Raport miesięczny za sierpień 2017 r. - opublikowany dnia 14 września 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 21/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za wrzesień 2017 r.