RAPORT BIEŻĄCY 21/2019
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2019 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc listopad 2019 r. osiągnęła 13,9 mln złotych, co stanowi 16% wzrostu w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2018 r., która wyniosła 12,0 mln zł.
2. W listopadzie Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Alce Nero, Lima, Cocoa. Pod marką własną Bio Planet wprowadzono pestki dyni ciemnozielone (uprawiane w Europie) bio w nowej 1 kg gramaturze.
3. W listopadzie Spółka uruchomiła dodatkową poniedziałkową trasę do Koszalina, co zapewni klientom częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 stycznia 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2019 r.
2. Do 31 stycznia 2020 r. opublikowany zostanie terminarz przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 18/2019 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Emitenta – opublikowany 5 listopada 2019r.
2. 19/2019 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – opublikowany dnia 14 listopada 2019 r.
3. 20/2019 Raport miesięczny za październik 2019 r. – opublikowany dnia 14 listopada 2019 r.

2. Raporty ESPI: Brak

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

RAPORT 21/2019