RAPORT BIEŻĄCY 21/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r.

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż w lipcu 2021 r. osiągnęła 12,5 mln złotych, co stanowi -12 % spadku w stosunku do sprzedaży w lipcu 2020 r., która wyniosła 14,2 mln zł. Sytuacja w lipcu 2021 r. była istotnie odmienna w stosunku do sytuacji z lipca 2020 r. W ocenie Zarządu Spółki w lipcu 2021 r. ponad przeciętnie duża liczba Klientów indywidualnych kupujących bio żywność wyjechała na urlopy i wakacje (w tym wyjazdy zagraniczne), w dużej mierze także z powodu bardzo dobrej pogody oraz w związku z obawami przed ewentualnymi nowymi ograniczeniami epidemiologicznymi jakie mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Wg oceny Zarządu generalny pozytywny trend zwiększania zainteresowania żywnością ekologiczną przez mieszkańców Polski pozostaje bardzo silny i wpisuje się ogólnoświatowy trend wzrostowy spożycia żywności ekologicznej, zaś sprzedaż Spółki powinna wrócić do tendencji wzrostowych już od września 2021 r. wraz z powrotem Klientów indywidualnych z wyjazdów urlopowych.
2. W lipcu Spółka wprowadziła około 70 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. włoskie produkty marki Pasta Natura oraz dwie nowości pod marką własną Bio Planet.
3. W lipcu Spółka zawarła z osobami fizycznymi umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 1,45 mln. Umową objęte są działki o łącznej powierzchni 17.112 m2. Cena Sprzedaży została uiszczona przez Spółkę w całości. Zakup Nieruchomości umożliwi Spółce w przyszłości budowę nowych zakładów konfekcjonowania (z nowoczesnymi maszynami do paczkowania) wraz z zapleczem magazynowo-biurowym oraz z możliwością ich przyszłej istotnej rozbudowy. W ocenie Zarządu Spółki budowa nowoczesnych zakładów konfekcjonowania jest ważnym etapem w rozwoju Bio Planet.
4. W dniu 23 lipca 2021 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Spółki oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Złożenie Prospektu jest konsekwencją podjętych w dniu 22 czerwca 2021 roku uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 września 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 19/2021 Raport miesięczny za czerwiec 2021 r. - opublikowany dnia 14 lipca 2021 r.
2. 20/2021 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu Spółki – opublikowany dnia 23 lipca 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. 5/2021 Zawarcie umów przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – opublikowany dnia 7 lipca 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Raport 21/2021