RAPORT BIEŻĄCY 21/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia 2021 r. Spółka zawarła umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z wyżej wymienioną umową, świadczenie usług Animatora Emitenta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA rozpocznie się z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd GPW w Warszawie SA w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191321&title=Zawarcie+umowy+o+pe%C5%82nienie+funkcji+Animatora+Emitenta