RAPORT BIEŻĄCY 21/2022
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 9 maja 2022 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 6 maja 2022 r. Akcjonariusz Mariusz Ziemiańczyk dokonał zbycia 4 101 akcji, przez co doszło do zmniejszenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Transakcja została zawarta na rynku regulowanym GPW.

Stan posiadania akcji Spółki przed zdarzeniem to 150 001 akcji, które stanowiły 5,00003 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 150 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 5,00003 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie posiada 145 900 akcji, które stanowią 4,86333 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 145 900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 4,86333 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Zawiadomienie M. Ziemiańczyk
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=396175&title