RAPORT BIEŻĄCY 21/2023
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu 14 lipca 2023 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 12 lipca 2023 r. Akcjonariusz Organic Farma Zdrowia S.A. dokonał zbycia 19 800 akcji, przez co doszło do zmniejszenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W wyniku powyższego zdarzenia, Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 142.733 akcje, reprezentujące 142.733 głosy na Walnym Zgromadzeniu, stanowiące 4,76 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 4,76 % ogólnej liczby głosów.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=424359&title=Zawiadomienie+o+zmianie+struktury+i+posiadania+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w.

ESPI_raport_nr_21_2023_Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow.docx

Zawiadomienie_KNF_BP_140723.pdf