RAPORT BIEŻĄCY 22/2021
Zarząd Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowa Wieś ("Spółka"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji Spółki („Akcje Nowej Emisji”) oraz publicznej sprzedaży 150.879 istniejących akcji Bio Planet SA („Akcje Sprzedawane”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej jako „Akcje Oferowane”) będących przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki („Akcje Istniejące”), 200.000 Akcji Nowej Emisji oraz 200.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferującym Akcje Sprzedawane w ofercie publicznej był akcjonariusz Spółki – Organic Farma Zdrowia SA. ("Akcjonariusz Sprzedający").
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży Akcji Oferowanych: W dniach 19-29 listopada 2021 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane w transzy małych inwestorów. W dniach 19-30 listopada 2021 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane w transzy dużych inwestorów.
2. Data przydziału Akcji Oferowanych: 3 grudnia 2021 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zaoferowana przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego wynosiła 902.000 (dziewięćset dwa tysiące) Akcji Oferowanych, w tym 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Nowej Emisji oraz 702.000 (siedemset dwa tysiące) Akcji Sprzedawanych.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach: (i) transzy małych inwestorów, (ii) transzy dużych inwestorów. Inwestorom w transzy małych inwestorów zaoferowane zostały wyłącznie Akcje Nowej Emisji. Inwestorom w transzy dużych inwestorów zaoferowane zostały zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane. W żadnej z ww. transz nie wystąpiła redukcja Akcji Oferowanych.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, na które inwestorzy złożyli zapisy w ramach oferty wynosiła 350.879 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć ) Akcji Oferowanych, w tym 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Nowej Emisji oraz 150.879 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Sprzedawanych.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji sprzedaży. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający dokonali przydziału łącznie 350.879 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Oferowanych, w tym 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Nowej Emisji oraz 150.879 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Sprzedawanych. Akcje Oferowane zostały przydzielone wszystkim kategoriom inwestorów.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane. Cena, po jakiej były nabywane i obejmowane Akcje Oferowane (zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane) przez wszystkie kategorie inwestorów wynosiła 28 PLN (dwadzieścia osiem złotych) za jedną Akcję Oferowaną.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach: a) 102 inwestorów złożyło zapisy w ramach transzy małych inwestorów, b) 1 inwestor złożył zapis w ramach transzy dużych inwestorów.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: a) w ramach transzy małych inwestorów przydzielono Akcje Oferowane 102 inwestorom, b) w ramach transzy dużych inwestorów przydzielono Akcje Oferowane 1 inwestorowi.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. W związku z publiczną subskrypcją Akcji Nowych Akcji oraz publiczną sprzedażą Akcji Sprzedawanych nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji oraz sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej i ceny sprzedaży. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Nowej Emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji objętych ofertą i ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, wyniosła 5.600.000 PLN (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych). Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 4.224.612 PLN (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych). Łączna wartość oferty wyniosła zatem 9.824.612 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwanaście złotych) 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: : § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191410&title=Informacja+dotycz%C4%85ca+zako%C5%84czenia+subskrypcji+Akcji+serii+D+oraz+sprzeda%C5%BCy+cz%C4%99%C5%9Bci+akcji+Bio+Planet+S.A.