RAPORT BIEŻĄCY 23/2017
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2017 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc październik 2017 r. osiągnęła 11,0 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w październiku 2016 r., która wyniosła 10,0 mln zł.
  2. W październiku 2017 r. Spółka wystawiała się na Targach Natura Food w Łodzi – największej imprezie targowej poświęconej żywności bio w Polsce nawiązując nowe potencjalne kontakty z odbiorcami i dostawcami Spółki.
  3. We październiku 2017 r. Spółka wprowadziła około 40 nowych produktów do oferty, poszerzając ofertę dostawców stale współpracujących z Bio Planet, w tym produkty polskiej firmy Manufaktura A.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 grudnia 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za listopad 2017 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 21/2017 Raport miesięczny za wrzesień 2017 r. - opublikowany dnia 13 października 2017 r.

2. Raporty ESPI:
1. 6/2017 Otrzymanie zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - opublikowany dnia 30 października 2017 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 23/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za październik 2017 r.