RAPORT BIEŻĄCY 23/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 3 grudnia 2021 r., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021.1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”) od Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000293247, w którym Organic Farma Zdrowia S.A. zawiadamia o zmianie posiadanej ogólnej liczby akcji Spółki.

Ww. zmiana posiadania ogólnej liczby akcji Spółki nastąpiła w dniu 3 grudnia 2021 r. w wyniku rozliczenia publicznej oferty sprzedaży prowadzonej na podstawie zatwierdzonego przez KNF w dniu 28 października 2021 r. prospektu Spółki, w wyniku którego Organic Farma Zdrowia zbył akcje Spółki.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Zawiadomienie KNF BP 031221.pdf
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191481&title=Powiadomienia+o+zbyciu+znacznego+pakietu+akcji+Sp%C3%B3%C5%82ki