RAPORT BIEŻĄCY 23/2023


Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Bio Planet S.A. w dniu 18 sierpnia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania z Komitet Audytu Członka Pana Michała Mulika, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. podjęła w tym samym dniu uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Komitet Audytu Pana Jacka Waśniewskiego, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

KOMUNIKAT - Odwołanie i powołanie Członka Komitetu Audytu Spółki Bio Planet S.A. przez Radę Nadzorczą Bio Planet S.A. BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

ESPI Raport nr 23 2023 Odwołanie i powołanie Członka Komitetu Audytu Spółki Bio Planet S.A. przez Radę Nadzorczą Bio Planet S.A.docx