RAPORT BIEŻĄCY 24/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 17 listopada 2017 roku umowy z biegłym rewidentem - Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3618 (dalej „Biegły Rewident”).
Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2017 i 31.12.2018 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 2 z dnia 13 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 24/2017