RAPORT BIEŻĄCY 24/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż w sierpniu 2021 r. osiągnęła 13,84 mln złotych, co stanowi 1% spadku w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2020 r., która wyniosła 13,99 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 32 % w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2019 r., która wynosiła 10,44 mln zł.
2. W sierpniu Spółka wprowadziła około 85 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. napoje na bazie rooibos marki BOS oraz trzy nowości pod marką własną Bio Planet oraz jedną nowość pod marką BIOMINKI.
3. W sierpniu Spółka rozpoczęła prace testowe nad nowym narzędziem sprzedażowym jakim będzie Platforma Dropshippingowa Bio Planet. Platforma Dropshippingowa będzie skierowana do partnerów biznesowych spółki działających w kanale sprzedaży internetowej. Platforma ma za zadanie umożliwić ograniczenie zakresu prac wykonywanych przez sklepy internetowe, poprzez pełne przeniesienie procesu logistycznego związanego z dostarczaniem towarów do klientów końcowych na Emitenta. Forma takiej współpracy, pozwoli kontrahentom Bio Planet zainteresowanym nową usługą skoncentrować się na pozyskiwaniu zamówień i obsłudze klientów zainteresowanych zakupem żywności ekologicznej w internecie. Platforma Dropshippingowa Bio Planet umożliwi sprzedaż produktów spożywczych w internecie w modelu dropshippingu, który będzie w istotny sposób zintegrowany informatycznie z systemem informatyczno-magazynowym Bio Planet. Zakończenie fazy testowej platformy planowane jest do końca 2021 roku.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 października 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za wrzesień 2021 r.
2. W październiku 2021 r., w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Spółki, możliwe jest rozpoczęcie spotkań z inwestorami lub analitykami oraz publikacja raportu analitycznego. Szczegółowy harmonogram na ten moment nie jest znany i zostanie podany do wiadomości publicznej po publikacji prospektu Spółki, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 21/2021 Raport miesięczny za lipiec 2021 r. - opublikowany dnia 13 sierpnia 2021 r.
2. 22/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – opublikowany dnia 13 sierpnia 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


EBI Raport nr 24 2021 raport sierpień 2021 r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185800&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+sierpie%C5%84+2021+r.