RAPORT BIEŻĄCY 24/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1258/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Bio Planet S.A.

Zgodnie z tą uchwałą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym:

1. następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda:
a) 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A,
b) 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji serii B,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C,
d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D, z zastrzeżeniem że dopuszczenie do obrotu giełdowego tych akcji nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji tych akcji;
2. 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.

Ww. uchwała Zarządu GPW zgodnie z jej treścią weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191563&title=Dopuszczenie+do+obrotu+akcji+serii+A%2C+B%2C+C+i+D+oraz+praw+do+akcji+serii+D+Sp%C3%B3%C5%82ki.