RAPORT BIEŻĄCY 25/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2016 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2016 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc listopad 2016 r. osiągnęła 10,8 mln złotych, co stanowi 30% wzrostu w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2015 r., która wynosiła 8,3 mln zł. Jest to jednocześnie rekord miesięcznej sprzedaży firmy.
  2. Roczna sprzedaż firmy po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mln zł narastająco.
  3. W listopadzie 2016 r. Spółka wprowadziła około 80 nowych produktów do oferty - m.in. ekologiczne kawy świeżo palone, polskiej firmy Ale Eco Cafe.
  4. W listopadzie 2016 r. Spółka wystawiała się na Targach Nordic Organic Food Fair w Malmö w Szwecji. W ramach targów Bio Planet poszukiwała nowych produktów ekologicznych jak również nawiązywała nowe kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować kontraktami na sprzedaż produktów bio poza granicami Polski.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 stycznia 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2016 r.
  2. Do 31 stycznia 2017 r. zostanie opublikowany terminarz przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 24/2016 Raport miesięczny za październik 2016 r. – opublikowany dnia 14 listopada 2016 r.
  2. 23/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - opublikowany dnia 3 listopada 2016 r.
2. Raporty ESPI:

Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu

Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 25/2016
Bio Planet SA raport miesięczny za listopad 2016 r.