RAPORT BIEŻĄCY 25/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za wrzesień 2021 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r.
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc wrzesień 2021 r. osiągnęła 17,5 mln złotych, co stanowi 8 % wzrostu
w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2020 r., która wyniosła 16,2 mln zł. Jest to jednocześnie
wzrost o 41 % w stosunku do sprzedaży we wrześniu 2019 r., która wynosiła 12,4 mln zł.
2. Sprzedaż za III kwartał 2021 r. osiągnęła 43,8 mln złotych, co stanowi 1 % spadku w stosunku
do sprzedaży w III kwartale 2020 r., która wyniosła 44,4 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost
o 29 % w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2019 r., która wynosiła 33,9 mln zł.
3. We wrześniu Spółka wprowadziła około 300 nowych produktów do oferty. Większość nowości
to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono
do oferty m. in. ekologiczne produkty dla niemowląt pod marką Biobim oraz 15 nowości
pod marką własną Bio Planet.
4. We wrześniu Spółka przygotowywała się do udziału w targach Bio Expo, które odbyły się
w dniach 30 września – 2 października 2021 r.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań
z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. 12 listopada 2021 r. opublikowany zostanie raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
2. Do 15 listopada 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za październik 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 23/2021 Skorygowany Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. - opublikowany dnia 3 września 2021 r.
2. 24/2021 Raport miesięczny za sierpień 2021 r. – opublikowany dnia 14 września 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. 6/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym – opublikowany dnia 9 września 2021 r.
2. 7/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – opublikowany dnia 9 września 2021 r.
3. 8/2021 Korekta zawiadomienia o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – opublikowany dnia 10 września 2021 r.
4. 9/2021 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 13 września 2021 r.
5. 10/2021 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 20 września 2021 r.
6. 11/2021 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 21 września 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce
w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

EBI Raport nr 25 2021 raport wrzesień 2021 r.
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186697&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+wrzesie%C5%84+2021+r.