RAPORT BIEŻĄCY 25/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) następujących uchwał:

1. uchwały nr 1259/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (rynek równoległy) z dniem 20 grudnia 2021 roku oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLBIOPL00013:
a) 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda,
b) 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda,
2. uchwały nr 1260/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (rynek równoległy) z dniem 20 grudnia 2021 roku oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLBIOPL00039 - 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
Ww. uchwały Zarządu GPW zgodnie z jej treścią weszły w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191564&title=Wprowadzenie+do+obrotu+akcji+serii+A%2C+B+i+C+oraz+praw+do+akcji+serii+D+Sp%C3%B3%C5%82ki.