RAPORT BIEŻĄCY 25/2022
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku dokonało wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej powołano Pana Krzysztofa Krychowiaka. Pan Krzysztof Krychowiak nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej ze względu na jego powiązania z firmą GK4 Food Sp.z z o.o. – tj. z akcjonariuszem Bio Planet S.A. posiadającym ponad 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rada Nadzorcza Bio Planet S.A. liczy obecnie 6 członków:
- Sławomir Chłoń
- Michał Mulik
- Maciej Mulik
- Jacek Waśniewski
- Paweł Nowakowski
- Krzysztof Krychowiak

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes ZarząduCV - Krzysztof Krychowiak
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=399012&title=Powo%C5%82anie+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+Bio+Planet+S.A.