RAPORT BIEŻĄCY 26/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 22 października 2021 roku umowy z biegłym rewidentem – Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej
40/5, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000375656, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 (dalej
„Biegły Rewident”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2021 i
31.12.2022 roku oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwszą połowę 2022 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 2 z dnia 13 października 2021 roku.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186979&title=Zawarcie+umowy+z+bieg%C5%82ym+rewidentem+na+badanie+sprawozdania+finansowego+Emitenta