RAPORT BIEŻĄCY 26/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z oświadczeniem nr 1488/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku podjął decyzję o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych praw do 200.000 akcji Spółki serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W oświadczeniu wskazano, że prawa do akcji serii D zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLBIOPL00039, pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki powziął informację, że stosownie do komunikatu KDPW nr ONP/2021/166 z dnia 16 grudnia 2021 r. rejestracja ww. praw do akcji przez KDPW nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191642&title=Rejestracja+praw+do+akcji+serii+D+Sp%C3%B3%C5%82ki+w+KDPW.