RAPORT BIEŻĄCY 27/2015
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2015 roku umowy z biegłym rewidentem - Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3618 (dalej „Biegły Rewident”).
Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 i 31.12.2016 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 i 2016 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta odpowiednio w Uchwale nr 2 z dnia 26 listopada 2015 r. i w Uchwale nr 1 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu