RAPORT BIEŻĄCY 27/2021
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 21 grudnia 2021 r., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021.1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”) od GK4 Food Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiatowie,
KRS:0000868371, REGON: 387451576 („GK4 FOOD Sp. z o.o.”), w którym G4 FOOD Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2021 r., w wyniku rozliczenia publicznej oferty nowej emisji Akcji Serii D Bio Planet S.A.
przeprowadzonej na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu Bio Planet SA , nastąpiło zarejestrowanie na rachunku GK4 FOOD Sp z o.o. 149.121 praw do Akcji Serii D akcji Bio Planet S.A. .

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 27/2021
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=388088&title=Zawiadomienie+o+liczbie+praw+do+akcji+nabytych+w+ramach+oferty+publicznej.