RAPORT BIEŻĄCY 28/2021
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r., wskazanego raportem bieżącym nr 2/2021 z 14 stycznia 2021 r. oraz zmianie terminu
publikacji raportu miesięcznego za październik 2021 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 14 października 2021 r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. został określony
na dzień 12 listopada 2021 r., a pierwotny termin publikacji raportu miesięcznego za październik został określony na dzień 15 listopada 2021 r.

Spółka informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2021 r. oraz raport miesięczny za październik zostanie opublikowany w dniu 5 listopada 2021 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 28/2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=187338&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+kwartalnego+za+III+kwarta%C5%82+2021+r.+i+raportu+miesi%C4%99cznego+za+pa%C5%BAdziernik+2021+r.