RAPORT BIEŻĄCY 3/2015
Zarząd Bio Planet SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o wyznaczeniu 1 kwietnia 2015 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BIO PLANET S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBIOPL00013". Akcje te będą od 1 kwietnia br. notowane na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOPLANET" i oznaczeniem "BIP".

PODSTAWA PRAWNA: par 3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Uchwała Zarządu GPW