RAPORT BIEŻĄCY 3/2016
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 0,285 mln zł od firmy ALMA MARKET S.A. Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanej zostanie zaliczony do pozostałych kosztów operacyjnych w 2016 r.
Z uwagi na wielkość kwoty Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR. Odpis aktualizujący wpłynie negatywnie na wysokość zysku netto Emitenta za rok 2016, poprzez pomniejszenie kwoty zysku netto o kwotę utworzonego odpisu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2016