RAPORT BIEŻĄCY 3/2017
Zarząd Bio Planet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) podjął Uchwałę nr 326/17 w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Bio Planet S.A. w KDPW.

Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Bio Planet S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLBIOPL00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Zarejestrowanie akcji serii A i B spółki Bio Planet S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

Informacja o zarejestrowaniu akcji Spółki pod kodem PLBIOPL00013 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2017