RAPORT BIEŻĄCY 3/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2020 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 2020 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc styczeń 2020 r. osiągnęła 15,2 mln złotych, co stanowi 14% wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczniu 2019 r., która wyniosła 13,3 mln zł. Jednocześnie był to rekord miesięcznej sprzedaży Firmy.
2. W styczniu Spółka wprowadziła około 150 produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Batom, Wasąg, Sojade.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 13 marca 2020 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2020 r

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 1/2020 Raport miesięczny za grudzień 2019 r. - opublikowany dnia 14 stycznia 2020 r.
2. 2/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - opublikowany dnia 14 stycznia 2020 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak raportów w okresie IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem: W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


EBI Raport nr 3/2020
Raport miesięczny za styczeń 2020 r.