RAPORT BIEŻĄCY 3/2020
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 8 czerwca 2020 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 8 czerwca 2020 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Inna.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

ESPI Raport nr 3 2020 raport zwołanie ZWZ 24 06 2020
Bio Planet formularz ZWZ 24.06.2020

Bio Planet ogłoszenie_zwolanie_ZWZ 24.06.2020 procedury
Bio Planet SA projekty uchwał ZWZ 24.06.2020
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 24.06.2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu za 2019 r