RAPORT BIEŻĄCY 3/2021
Zarząd Bio Planet S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. zawarł z osobami fizycznymi warunkowe umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 1,45 mln („Cena Sprzedaży”) („Umowy”). Grunty znajdują się przy ul. Fabrycznej (Leszno) w bezpośrednim sąsiedztwie działek, co do których Spółka wcześniej zakupiła prawa wieczystego użytkowania. Nieruchomości objęte podpisanym w dniu 23 czerwca 2021 r. aktem notarialnym obejmują działki o łącznej powierzchni 17.112 m2 („Nieruchomości”). Umowy warunkowe zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Leszno („Warunek”).

Cena Sprzedaży zostanie zapłacona w następujący sposób:
1) kwoty tytułem zadatku w wysokości 10 % Ceny Sprzedaży zostało wpłacone przy zawarciu Umów („Zadatek”);
2) pozostałe 90 % Ceny Sprzedaży jest płatne jednorazowo po zawarciu umów przenoszących prawo do Nieruchomości, które to umowy strony zobowiązały się zawrzeć niezwłocznie po ziszczeniu się Warunku.

Sprzedający złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zwrotu kwot wpłaconych tytułem Zadatku w przypadku nieziszczenia się Warunku oraz wydania Nieruchomości w przypadku spełnienia się Warunku, natomiast Spółka złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty pozostałej Ceny Sprzedaży po zawarciu ww. umów przenoszących prawo do Nieruchomości.

Zakup Nieruchomości umożliwi Spółce w przyszłości budowę dużego nowoczesnego zakładu konfekcjonowania z zapleczem magazynowym, biurowym oraz laboratoryjnym oraz z możliwością jego przyszłej istotnej rozbudowy. W ocenie Zarządu Spółki budowa nowoczesnego zakładu konfekcjonowania jest ważnym etapem w rozwoju Bio Planet.

Z uwagi na wielkość zakupu oraz jego znaczenie dla przyszłej działalności Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na publikację informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR. PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183000&title=Zakup+przez+Emitenta+nieruchomo%C5%9Bci