RAPORT BIEŻĄCY 3/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2022 roku powziął informację orejestracji w dniu 21 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie emisji 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych), zgodnie z uchwałą nr 17
Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższa niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych
akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapitał zakładowy Spółki, który przed emisją akcji wynosił 2.800.00,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset złotych) został podwyższony o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych), wynosi obecnie 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych) i dzieli się na:
a) 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony głosów).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=389822&title=Rejestracja+podwy%C5%BCszenia+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego