RAPORT BIEŻĄCY 30/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc październik 2021 r. osiągnęła 16,2 mln złotych, co stanowi 15 % spadku w stosunku do sprzedaży w październiku 2020 r., która wyniosła 19,2 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 11 % w stosunku do sprzedaży w październiku 2019 r., która wynosiła 14,6 mln zł. W końcowych miesiącach 2020 r. w związku z rozpoczynają się drugą falą pandemii Covid Spółka odnotowywała bardzo wysokie sprzedaże, co przełożyło się na efekt wysokiej bazy 2020 roku. W ocenie Spółki efekt wysokiej bazy zostanie wkrótce zakończony i Spółka powróci do generowania dodatniej dynamiki sprzedaży w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego.
2. W październiku Spółka wprowadziła ponad 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. czekolady marki Chocolate and Love oraz 4 nowe gramatury produktów pod marką własną Bio Planet.
3. W dniach od 30 września do 2 października Spółka wzięła udział w trzeciej edycji targów Bio Expo, które odbyły się w Nadarzynie pod Warszawą. W targach wzięło udział ponad 300 wystawców ekologicznych z Polski oraz zagranicy. Targi umożliwiły spotkane się z obecnymi kontrahentami oraz zaprezentowanie oferty Bio Planet nowym potencjalnym klientom. Spółka planuje wziąć udział także w kolejnej edycji targów, które zostały zaplanowane w terminie 29.09 – 01.10.2022 r.
4. W październiku Spółka uruchomiła dodatkowe dostawy na kierunkach: Cieszyn, Wałbrzych, Kraków, Kalisz, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Elbląg, Giżycko, Leszno, Łódź, Gdynia, Wejherowo, Koszalin co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.
5. W dniu 14 października 2021 r. Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w kwocie 21 mln PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania („Kredyt”). Kredyt zostanie udostępniony Spółce w transzach do dnia 31 grudnia 2023 r. Uruchomienie kredytu będzie mogło nastąpić po spełnieniu określonych w umowie warunków, w szczególności w postaci poniesienia nakładów własnych oraz dokonania debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty (rozumianej jako iloczyn liczby emitowanych akcji oraz ich ceny emisyjnej) w wysokości co najmniej 5,6 mln złotych. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r.
6. W dniu 22 października 2021 roku Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem – Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40/5, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000375656, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 (dalej „Biegły Rewident”). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie przez Biegłego Rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2021 i 31.12.2022 roku oraz przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwszą połowę 2022 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. W dniu 28 października 2021 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Spółki („Prospekt”) sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 902.000 akcji Spółki, w tym (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych Spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (b) publiczną subskrypcją do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D, a także ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 2.800.000 istniejących akcji Spółki, jak również nie więcej niż 200.000 nowo emitowanych akcji serii D oraz nie więcej niż 200.000 praw do akcji obejmujących ww. akcje nowo emitowane do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został udostępniony w dniu 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 grudnia 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za listopad 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 25/2021 Raport miesięczny za wrzesień 2021 r. – opublikowany dnia 14 października 2021 r
2. 26/2021 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badania sprawozdania finansowego Emitenta – opublikowany dnia 22 października 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. 12/2021 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny – opublikowany dnia 14 października 2021 r.
2. 13/2021 Zatwierdzenie prospektu Spółki – opublikowany dnia 28 października 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY 30/2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=189867&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+pa%C5%BAdziernik+2021+r.