RAPORT BIEŻĄCY 30/2022
Zarząd BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi informuje, iż w dniu 12 września 2022 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości firmy BIO PLANET S.A.

Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy BIO PLANET S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować:
- pozyskanie dodatkowych inwestorów finansowych lub strategicznych,
- przeprowadzenie nowej emisji akcji,
- przeprowadzenie działań zmierzających do konsolidacji polskiego rynku handlu żywnością ekologiczną.

Zarząd BIO PLANET S.A. informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Zarząd dokona analizy możliwych opcji, zaś Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych BIO PLANET S.A., będzie kontynuować realizację planu operacyjnego oraz wdrażania aktualnej strategii biznesowej.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=404089&title=Przegl%C4%85d+opcji+strategicznych.