RAPORT BIEŻĄCY 31/2022
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września Spółka otrzymała zawiadomienia od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000293247, w którym Organic Farma Zdrowia S.A. zawiadamia o zbycia akcji, przez co doszło do zmniejszenia posiadanej ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zmianą posiadanej ogólnej liczby głosów w Bio Planet S.A., Organic Farma Zdrowia S.A. posiadała 483.132 akcje, reprezentujące 483.132 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 16,1 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 16,1 % ogólnej liczby głosów.
W wyniku powyższego zdarzenia, Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 243.132 akcje, reprezentujące 243.132 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 8,1 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 8,1 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 23 września 2022 r., stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od firmy Bio Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS:0000641261, w którym Bio Pole Sp. z o.o. zawiadamia o nabyciu akcji Bio Planet S.A.
Przed Datą Nabycia Akcji Bio Pole Sp. z o.o. nie posiadała akcji Bio Planet SA.

Bio Pole Sp. z o.o. w wyniku transakcji nabyła 240.000 akcji Bio Planet S.A. oraz osiągnęła 8,00 % w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A., tj. ponad 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bio Planet S.A.

Treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - informacje o transakcjach na akcji spółki publicznej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

ORGANIC_Powiadomienie2_19MAR.pdf
Zawiadomienie_o_liczbie_nabytych_akcji_Bio_Pole_Sp._z_o.o..pdf
Zawiadomienie_OFZ_-_Bio_Planet_-_2022-09-26.pdf

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=404760&title=Zawiadomienie+o+zbyciu+i+nabyciu+akcji+Sp%C3%B3%C5%82ki.