RAPORT BIEŻĄCY 32/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2021 r.
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
1. Sprzedaż za miesiąc listopad 2021 r. osiągnęła 19,9 mln złotych, co stanowi 9 % wzrost w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2020 r., która wyniosła 18,3 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 43 % w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2019 r., która wynosiła 13,9 mln zł
2. W listopadzie Spółka wprowadziła ponad 160 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. wegańskie alternatywy miodu marki Vegablum, 17 nowości pod marką własną Bio Planet, w tym niefiltrowane octy jabłkowe, różne rodzaje ciastek owsianych oraz nową gamę sproszkowanych superfoodsów.
3. W dniu 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje został udostępniony Prospekt.
4. W dniu 18 listopada zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu 28 października 2021 roku prospektu doszło do ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji Spółki. Cena Akcji Oferowanych została ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferującego w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jaki i warunków rynkowych, na poziomie 28 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
5. Zarząd Spółki w dniu 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę dotyczącą rezygnacji Zarządu Spółki z upoważnienia do dookreślenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Ofertą Publiczną objętych zostało łącznie 200.000 Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta w ramach Oferty. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez Oferującego, tj. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została ustalona i wynosiła 702.000 Akcji Sprzedawanych. W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wyniosła 902.000 Akcji Oferowanych, przy czym: - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 200.000 Akcji Oferowanych. - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty w Transzy Dużych Inwestorów wyniosła 702.000 Akcji Oferowanych.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
1. Do 14 stycznia 2022 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za grudzień 2021 r.
2. Do 31 stycznia 2022 r. opublikowany zostanie terminarz przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. Raporty EBI:
1. 27/2021 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Capital One Advisers Sp. z o.o. – opublikowany dnia 2 listopada 2021 r
2. 28/2021 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. i raportu miesięcznego za październik 2021 r. – opublikowany dnia 2 listopada 2021 r.
3. 29/2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – opublikowany dnia 5 listopada 2021 r.
4. 30/2021 Raport miesięczny za październik – opublikowany dnia 5 listopada 2021 r.
5. 31/2021 Korekta Raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. – opublikowany dnia 5 listopada 2021 r.
2. Raporty ESPI:
1. 14/2021 Ustalenie Ceny Maksymalnej – opublikowany dnia 17 listopada 2021 r.
2. 15/2021 Ustalenie ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w Ofercie – opublikowany dnia 18 listopada 2021 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 32/2021
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191472&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+listopad+2021+r.