RAPORT BIEŻĄCY 4/2017
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2017 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc styczeń 2017 r. osiągnęła 10,9 mln złotych, co stanowi 27% wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczniu 2016 r., która wynosiła 8,6 mln zł.
  2. W styczniu 2017 r. Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty - m.in. importowane bezpośrednio ze Sri Lanki herbaty bio pod marką T’Renute.
  3. W styczniu 2017 r. odbyło się szkolenie kierowców obsługujących sklepy Bio Planet poświęcone udoskonalaniu obsługi klientów.
  4. W celu obsługi rosnącej sprzedaży, Spółka zaciągnęła w styczniu dodatkowy kredyt obrotowy o równowartości ok. 1 mln zł. W ocenie Zarządu Spółka zachowuje udział zadłużenia w obcej walucie na bezpiecznym poziomie.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 marca 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2017 r.
  2. W dniu 31 marca 2017 r. opublikowany zostanie raport roczny jednostkowy za 2016 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. - opublikowany dnia 13 stycznia 2017 r.
  2. 2/2017 Raport miesięczny za grudzień 2016 r. - opublikowany dnia 13 stycznia 2017 r.

2. Raporty ESPI:
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 4/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za styczeń 2017 r.