RAPORT BIEŻĄCY 4/2017
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno (dalej „Emitent”), informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 625 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Bio Planet S.A.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd Giełdy określił dzień 27 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - 1.993.000 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii A oraz 507.000 (pięciuset siedmiu tysięcy) akcji serii B Emitenta pod warunkiem dokonania w dniu 27 czerwca 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBIOPL00013”.

Powyższe akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIOPLANET” i oznaczeniem „BIP”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 4/2017