RAPORT BIEŻĄCY 4/2018
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w Deutsche Banku Polska SA zawartej w dniu 12 czerwca 2014 r. Na podstawie podpisanego aneksu wartość przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona do kwoty 9,0 mln PLN, przy jednoczesnej spłacie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 445 tys. EUR.

Zwiększony kredyt pozwoli Spółce obsługiwać bieżącą działalność operacyjną, natomiast spłata kredytu w euro zdejmie ze Spółki ryzyko walutowe.

Pozostałe warunki umowy, w tym oprocentowanie oraz okres kredytowania nie zostały zmienione, natomiast dotychczasowe zabezpieczenie kredytu, tj. hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do zwiększonej kwoty kredytowania.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 4/2018