RAPORT BIEŻĄCY 4/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc styczeń 2021 r. osiągnęła 17,6 mln złotych, co stanowi 16% wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczniu 2020 r., która wyniosła 15,2 mln zł.
2. W styczniu Spółka wprowadziła około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. włoskie octy balsamiczne marki Varvello. Poszerzyliśmy ofertę pod marką Bio Planet o produkty nabiałowe oraz wprowadziliśmy nowości pod marką Biominki i Horeca.
3. W styczniu Spółka uruchomiła pierwszą część rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego przy ul. Fabrycznej 9b, Leszno. Natomiast pełne uruchomienie rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego przewidywane jest w II kwartale 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni udzielił Spółce pozwolenia na użytkowanie nowej części budynku biurowo-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną. Dzięki dzisiaj uruchomionej inwestycji istotnie zwiększyły się możliwości Spółki w zakresie maksymalnej liczby towaru możliwego do złożenia, zweryfikowania i wywiezienia w ciągu 1 dnia roboczego, co umożliwi Spółce dalszy rozwój i dalsze zwiększanie uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 12 marca 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 1. 1/2021 Raport miesięczny za grudzień 2020 r. – opublikowany dnia 14 stycznia 2021 r.
2. 2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku – opublikowany dnia 14 stycznia 2021 r.
3. 3/2021 Uruchomienie pierwszej części rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie) – opublikowany 25 stycznia 2021 r.


2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport bieżący 4/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177611&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+stycze%C5%84+2021+r.