RAPORT BIEŻĄCY 4/2022
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 25 stycznia 2022 r., od Pana Grzegorza Mulika – Wiceprezesa Zarządu Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69
ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1983 ze zm., „Ustawa o
Ofercie”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi
(„Spółka”), nastąpiła zmiana stanu posiadania łącznej liczby akcji Spółki przez Zawiadamiającego. Stan posiadania akcji Spółki uległ zmniejszeniu z poziomu 20,33% do 19,15 %, tym samym spadł poniżej 20% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Bio Planet S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 24/01/2022 r.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

RAPORT 4/2022
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=389908&title=Zawiadomienia+o+zmianie+struktury+i+posiadania+udzia%C5%82u+w+og%C3%B3lnej+liczbie+g%C5%82os%C3%B3w.